Hoppa till textinnehållet

Prospekt för nyemissioner och börsnoteringar

Tre kollegor sitter och diskuterar något på kontoret

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Läs mer om vad en börsintroduktion innebär.

Börsintroduktion

Aktuella prospekt och erbjudanden

Förvärva aktier i Synsam

Bakgrund
Synsam AB (publ) är en av de ledande optikerkedjorna i Norden. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Bolaget grundades 1968 och anser sig konsekvent ha varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden - detta inom flera områden inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG.
Synsam offentliggjorde den 7 oktober 2021 sin avsikt att notera sina aktier, och publicerade den 20 oktober ett prospekt.

Anmälningsperiod för institutioner och Private Banking: 21-28 oktober 2021.

Läs mer och se prospektet här: Synsam Group

Förvärva B-aktier i Volvo Car AB (publ)

Bakgrund
Volvo Car Group är ett av världens snabbast växande premiumbilmärken, både sett till antal sålda bilar och omsättning, och erbjuder sina kunder möjligheten att förflytta sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Volvo Car Group bedömer också att dess unika struktur och fokuserade strategi gör Koncernen till en av de aktörer som ställer om snabbast inom den globala bilindustrin, med ambitioner för mitten av decenniet som är fokuserade på elektrifiering, hållbarhet och digitalisering.
För att stödja Volvo Car Groups omställning och fortsatta tillväxt har Bolagets styrelse och Huvudaktieägare kommit överens om att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier.

Anmälningsperiod för allmänheten: 19-27 oktober 2021
Anmälningsperiod för institutioner: 19 – 28 oktober 2021.


Läs mer i prospektet

Förvärva aktier i Nordisk Bergteknik

Bakgrund

Nordisk Bergteknik grundades 2016. Idag består koncernen av 16 operativa enheter och anser sig vara en ledande aktör som erbjuder tjänster inom grundläggning och berghantering i norra Europa. Koncernen har expertis inom borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Sedan Nordisk Bergteknik grundades har koncernen flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Sedan 2016 har Nordisk Bergteknik genomfört 15 förvärv av varierande storlek och karaktär.

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1 okt-11 oktober 2021
Läs mer i prospektet

Förvärva Preferensaktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Bakgrund
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsbestånd, uppgick per 30 juni 2021, till 87 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice, proffshandel, externhandel,dagligvaruhandel, samhällsservice och kontor m.m.. Fastighetsbeståndet är fokuserat på attraktiva tillväxtorter där expansionen sker genom förvärv. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av Preferensaktier för notering på Nasdaq First North Growth Market.
Anmälningsperiod för allmänheten: 22 - 29 september 2021, klockan 17.00

Anmälningsperiod för institutioner: 22 - 30 september 2021

Läs mer genom att klicka på Prospekt och anmälningssedel

Förvärva aktier i CTEK AB (publ)

Bakgrund
CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget har en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför nu bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 14 - 23 september 2021, klockan 15.00
Anmälningsperiod för institutioner: 14 - 23 september 2021, klockan 17.00

Läs mer genom att klicka på Prospekt och mer information

 

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i Dustin Group AB (publ)

Bakgrund
Som ett led i Dustins fortsatta expansion förvärvade Dustin den 3 juni 2021 Centralpoint, en ledande IT-återförsäljare i Benelux. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala en del av den brygglånefacilitet som tillhandahållits för förvärvet av Centralpoint.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Teckningstid: 9 augusti 2021 till och med 23 augusti 2021.
  • Teckningskurs: 75 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 5 augusti 2021. Sista dagen för handel i Dustins aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 augusti 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 augusti 2021.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 16 159 825 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 212 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Dustin erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Dustin. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter, dock utan företrädesrätt.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

https://www.dustingroup.com/sv/foretradesemission-2021